Browsing Category

Muamalah

Jual beli
Muamalah,

Bolehkah jual beli bersyarat? Hadamkan dulu penjelasan ini

DALAM Islam, setiap perniagaan atau jual beli yang dilakukan hendaklah berasaskan persetujuan bersama atau disebut dalam bahasa Arab sebagai taradhi iaitu saling reda meredai.

Prinsip taradhi ini dijelaskan dalam firman ALLAH dalam Surah an-Nisa’, ayat 29 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali melalui perniagaan yang berlaku atas dasar reda meredai di antara kamu.”

Persetujuan yang diberi oleh kedua-dua belah pihak yang berkontrak hendaklah bebas daripada unsur-unsur yang boleh mencacatkan reda tersebut seperti ada unsur paksaan dan penipuan.

Selain daripada prinsip taradhi, asas lain yang perlu dipenuhi dalam setiap urus niaga adalah bebas daripada syarat yang boleh menjejaskan akad.

Baca juga Jual beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

Walaupun secara umumnya ada dua pandangan ulama tentang jual beli bersyarat berdasarkan interpretasi mereka terhadap hadis yang berkaitan isu tersebut, tetapi secara rumusannya antara bentuk-bentuk syarat yang boleh menjejaskan akad adalah seperti berikut:

i. Syarat yang menafikan kehendak akad (muqtada aqd) seperti Ahmad menjual rumahnya kepada Zamri dan meletakkan syarat bahawa Zamri tidak boleh menjualnya kepada sesiapa pun selepas itu. Ini kerana apabila akad jual beli telah disempurnakan, pemilikan akan berpindah kepada pembeli. Dia bebas untuk melakukan apa sahaja terhadap barang miliknya.

Jual beli

SETIAP urus niaga adalah bebas daripada syarat yang boleh menjejaskan akad. -FOTO: PEXELS

ii. Menggantungkan sesuatu urus niaga dengan sesuatu yang belum pasti berlaku seperti Hasan berkata kepada Ali: ‘Saya jual rumah ini kepada kamu sekiranya saya berpindah ke tempat lain’. Ini kerana akad jual beli hendaklah dilakukan secara pasti dan bukannya digantungkan dengan sesuatu perkara lain.

iii. Meletakkan syarat berlakunya akad lain selain daripada akad jual beli seperti Fatimah berkata kepada Abdullah: ‘Saya jualkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu pinjamkan wang kepada saya sekian banyak’. Larangan penggabungan dua kontrak ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Tidak halal pinjaman (digabung) dengan jual beli.” (Hadis Riwayat al-Nasa’i)

Tergantung dan tiada kepastian

Merujuk kepada jual beli bersyarat, penulis pernah dimaklumkan tentang kejadian yang berlaku dalam situasi barangan sangat terhad di pasaran. Contohnya sekarang ini, telur sangat sukar untuk diperoleh di pasaran.

Oleh itu terdapat penjual yang telah meletakkan syarat bahawa jika pembeli hendak membeli telur, dia hendaklah membeli barangan lain juga. Maksudnya, pembeli tidak boleh membeli telur semata-mata.

Timbul persoalan tentang hukum jual beli tersebut. Adakah sah urus niaga tersebut apabila penjual meletakkan syarat berkenaan? Penulis ada merujuk kepada pandangan ulama tentang isu berkaitan.

Baca juga Perkara yang dibenarkan dan tidak boleh dilakukan ketika berakad dalam Islam

Hasil carian, penulis mendapati ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan jual beli tersebut sah jika masing-masing saling bersetuju. Sementara satu lagi pandangan mengatakan ia tidak sah.

Jual beli

TELUR sangat sukar diperoleh dalam pasaran. Justeru usah meletakkan syarat jika pembeli mahu membelinya kerana bimbang urus niaga tersebut tidak sah disebabkan menggantungkan akad. -FOTO: PEXELS

Penulis lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan tidak sah. Ini kerana penjual menggantungkan akad jual beli telur dengan barangan lain. Ia satu bentuk urus niaga yang tidak ada kepastian kerana tidak semestinya pembeli ada kehendak untuk membeli barang lain. Dan ketiadaan kehendak ini tentu sekali menjejaskan juga kerelaan hatinya untuk membeli barangan tersebut.

Oleh itu, sebagai langkah berhati-hati, adalah lebih baik para penjual tidak meletakkan syarat seumpama itu apabila ada permintaan yang tinggi terhadap sesuatu barang yang terhad dalam pasaran. Biarlah pembeli membeli berdasarkan kehendaknya dan bukan kerana membeli sesuatu atas desakan tertentu. Wallahu a’lam.

***Artikel ditulis oleh Dr Shamsiah Mohamad yang berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Ijab qabul
Muamalah,

Ijab qabul penentu kesahihan transaksi yang dibuat, jangan abaikan aspek ini ketika bermuamalat

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

DALAM Surah an-Nisa’, ayat 29, ALLAH SWT berfirman yang maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya ALLAH sentiasa mengasihani kamu.”

Prinsip kerelaan/ suka sama suka (taradhi) dalam akad merupakan dasar umum yang telah ditetapkan oleh ALLAH SWT bagi membolehkan kita memiliki harta orang lain secara benar. Ini bermakna, perpindahan harta daripada seseorang kepada seseorang yang lain tidak boleh tidak, mesti berasaskan prinsip taradhi.

Baca juga Pemindahan Liabiliti Dalam Konteks Sewaan Harta Menurut Islam

Kerelaan seseorang adalah suatu yang tersembunyi di dalam hati. Tiada seorang manusia pun yang mampu menerjah ke dalam hati orang lain untuk mengukur kerelaan yang ada dalam hatinya. Justeru bagaimanakah kerelaan seseorang boleh dizahirkan agar pihak lain ada bukti bahawa sememangnya harta yang bertukar tangan itu dibuat berdasarkan kerelaan pemilik asal?

Para ulama telah menjelaskan dalam penulisan mereka bahawa kehendak zahir (iradah zahirah) dan kehendak batin (iradah batiniyyah) perlu selari agar akad tersebut sah dan berkuat kuasa.

Ijab qabul

BIARPUN kerelaan itu urusan hati, tetapi Islam telah menetapkan bahawa penzahiran kerelaan atau kehendak batin ini boleh diserlahkan melalui ijab dan qabul.

Kehendak batin itu merujuk kepada kerelaan dan ia hendaklah dizahirkan dalam bentuk kehendak zahir. Pernyataan kehendak zahir inilah yang disebut sebagai ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dalam istilah fikah.

Dalam muamalat Islam, biarpun kerelaan itu urusan hati, tetapi Islam telah menetapkan bahawa penzahiran kerelaan atau kehendak batin ini boleh diserlahkan melalui ijab dan qabul. Dari sini kita boleh nampak betapa besarnya peranan ijab dan qabul.

Selain berperanan sebagai penzahir kepada kehendak dalaman, ijab dan qabul juga adalah penentu kesahihan transaksi yang dibuat. Kerana itulah para ulama telah menetapkan syarat tertentu yang perlu dipenuhi apabila pihak yang berakad melakukan ijab dan qabul. Syarat-syaratnya ialah sebagaimana berikut:

i. Lafaz ijab dan qabul hendaklah dinyatakan secara jelas dari segi kandungannya seperti jenis akad, subjek akad dan harga/ upah agar setiap pihak yang berkontrak jelas dengan apa yang dikehendaki oleh setiap orang daripada mereka.

ii. Keselarian qabul dengan ijab. Qabul tidak boleh mengandungi sebarang lafaz yang bertentangan dengan kandungan ijab seperti dari segi subjek akad dan harganya.

iii. Ada kesinambungan (ittisal) antara ijab dan  qabul. Kesinambungan ini berlaku apabila kedua-duanya berlaku dalam majlis yang sama dan tiada pemisah antara kedua-duanya.

Baca juga Kepentingan ketelusan dalam muamalat kerana di situlah tertakluknya persetujuan pihak yang berkontrak

Ijab dan qabul juga penentu kepada bentuk kontrak yang berlaku antara pihak-pihak yang berkontrak. Sama ada ia akad jual beli, atau akad pinjaman wang atau akad musyarakah dan sebagainya.

Ijab qabul

IJAB dan qabul penentu kepada bentuk kontrak antara pihak yang terlibat.

Setiap akad ada rukun dan syarat-syaratnya yang khusus walaupun secara umumnya rukun akad adalah sama sahaja. Kerana itu, dalam kewangan Islam, kebanyakan kontrak yang diguna adalah kontrak selain qard (pinjaman wang). Bukan kerana qard itu diharamkan dalam Islam, tetapi dalam realiti industri kewangan Islam, keuntungan juga suatu yang perlu dijana demi kesinambungan institusi itu sendiri.

Oleh itu, tentu sekali kontrak qard tidak sesuai untuk diguna dalam memberi pembiayaan yang bertemakan keuntungan. Namun tidak dinafikan sekarang Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) sudah mula menggunakan akad qard (tanpa bayaran tambahan) dalam pembiayaan Mikro BangKIT.

Ia disasarkan untuk usahawan mikro dari segmen masyarakat yang belum layak mendapat pembiayaan daripada bank (underbankable/unbankable) yang ingin memulakan atau mengembangkan perniagaan. Untuk maklumat lanjut, boleh lawati laman sesawang BIMB di https://www.bankislam.com/corporate-info/social-finance-bank-islam/pembiayaan-mikro-bangkit/.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Pexels

Perbankan Islam
Muamalah,

Perbankan Islam tidak meniru konvensional, hadam dulu penjelasan ini

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

BARU-BARU ini timbul lagi pertikaian tentang perbankan Islam yang merupakan salah satu komponen dalam kewangan Islam. Mereka mendakwa, perbankan Islam sama sahaja dengan perbankan konvensional. Malah, ada juga yang menyatakan kewangan Islam sepatutnya menerima pakai kontrak perkongsian dalam semua produk yang ditawarkan kerana kontrak tersebut yang lebih menepati roh sebenar kewangan Islam.

Sejujurnya, saya mengatakan bahawa saya sama sekali tidak menafikan masih ada ruang-ruang yang perlu dibuat penambahbaikan terhadap kewangan Islam di Malaysia. Namun, apabila perbankan Islam masih lagi dipertikaikan dari segi keselariannya dengan Syariah, saya terpanggil untuk memberikan jawapan balas terhadap apa yang dipertikaikan.

Ada yang mendakwa bahawa tiada perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional kerana perbankan Islam hanya meniru sahaja apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Saya ingin menyatakan bahawa Islam tidak pernah mewajibkan seorang Muslim mesti berbeza 100 peratus dengan bukan Muslim sebagaimana juga institusi Islam mesti berbeza 100 peratus dengan institusi konvensional.

Dalam buku bertajuk Taghayyur al-Ahkam fi al-Syari’ah al-Islamiyyah karangan Dr Ismail Kukasal, ada dinyatakan bahawa kontrak-kontrak muamalat seperti jual beli, sewaan (ijarah), gadaian (rahn), pinjaman wang (qard), sehinggalah musyarakah dan mudarabah sekalipun, kesemuanya sudah diamal semenjak zaman Arab Jahiliah lagi iaitu sebelum kedatangan Islam.

Apabila Islam datang, amalan sedia ada berkaitan kontrak muamalat tersebut tidak dihapuskan jika ia ada manfaatnya kepada manusia. Namun, apa yang dilakukan hanyalah membuat penambahbaikan dengan membuang unsur-unsur yang tidak selari dengan syariah. Sekiranya Islam mesti berbeza dengan yang bukan Islam, sudah tentu sekali Rasulullah SAW telah menolak kesemua amalan tersebut.

Perbankan Islam

INDUSTRI kewangan Islam sangat bergantung kepada penasihat syariah atau Jawatankuasa Penasihat
Syariah dalam memastikan produk dan perkhidmatan yang diberikan mematuhi syariah.

Justeru, dalam konteks perbankan Islam, seandainya ia mesti berbeza sepenuhnya dengan perbankan konvensional, ini bermakna kita tidak melihat kepada sejarah dan tidak memahami pendekatan Rasulullah SAW dalam menerima dan menolak amalan-amalan sedia ada pada zaman sebelum kedatangan Islam.

Baca juga Ini Kaedah Pelaksanaan Tadbir Urus Syariah Dalam Institusi Kewangan Islam Yang Ramai Tidak Tahu

Amat wajar kita memahami bahawa Islam tidak mengajar umatnya untuk menafikan semua amalan yang berasal daripada bukan Muslim. Selagi mana amalan tersebut membawa manfaat kepada manusia, ia diterima pakai setelah dibuat penambahbaikan jika ada keperluan seperti membuang unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

Selain daripada dakwaan di atas, dinyatakan juga bahawa perbankan Islam sepatutnya membangunkan produknya berdasarkan kontrak perkongsian (equity based products). Soalan saya, jika semuanya mesti berasaskan kontrak perkongsian semata-mata, di mana dinamiknya muamalat Islam jika itu sahaja pilihan yang ada?

Bila kita perhatikan dalam Surah an-Nisa’, ayat 29, dinyatakan bahawa kaedah yang dibenarkan untuk memiliki harta orang lain adalah melalui perniagaan (tijarah) yang berasaskan persetujuan bersama (taradhi).

Begitu juga di tempat lain, ALLAH membezakan riba dengan untung ALLAH dengan menyebut perkataan jual beli (bay’). Ini menunjukkan bahawa kontrak perkongsian seperti musyarakah atau mudarabah itu bukanlah merupakan tonggak utama dalam kewangan Islam.

Jika kita membuat pemerhatian, tidak ada ayat al-Quran atau hadis yang menyatakan kaedah bermuamalat secara terperinci, tetapi kesemuanya dalam bentuk kaedah umum sahaja. Kenapa begitu? Ini kerana ALLAH MAHA MENGETAHUI bahawa dalam aspek muamalah ini, keperluan manusia adalah pelbagai dan ia sentiasa berubah dari masa ke semasa dan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

Justeru, adalah wajar penentuan kontrak perlu disesuaikan dengan produk dan juga kehendak pihak yang berkontrak. Wallahua’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: 123rf

landmarks of modern city
Muamalah, Uncategorized,

Fahami konsep pelaburan atau perniagaan berasaskan perkongsian untung rugi

 

DR SHAMSIAH MOHAMAD (Berpengalaman sebagai penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah)

 

SALAH satu kontrak Syariah yang boleh digunakan dalam aktiviti pelaburan atau perniagaan adalah kontrak musyarakah. Kontrak musyarakah merujuk kepada situasi di mana dua orang atau lebih sama-sama menyumbang modal dan keuntungan yang diperoleh akan dikongsi berdasarkan nisbah dipersetujui bersama, manakala kerugian pula hendaklah ditanggung bersama berdasarkan sumbangan modal masing-masing.

Sebagai contoh, Ahmad dan Ali ingin memulakan perniagaan menjual barangan runcit berdasarkan kontrak musyarakah. Modal yang diperlukan ialah sebanyak RM30,000. Ahmad dan Ali, masing-masing menyumbang modal sebanyak RM15,000.

Ini bermakna isbah sumbangan modal mereka adalah 50:50. Antara unsur atau rukun yang penting untuk diberi perhatian dalam kontrak musyarakah selain pihak yang berkontrak serta ijab dan qabul adalah modal, keuntungan dan kerugian. Kenapa modal sangat penting untuk diberi perhatian? Ini kerana daripada modal inilah terhasilnya keuntungan setelah modal tersebut digunakan untuk menyediakan perkara-perkara yang berkaitan sama ada ia melibatkan projek perniagaan atau pelaburan.

Malah nisbah sumbangan modal oleh setiap rakan kongsi inilah yang mesti dijadikan asas dalam pembahagian tanggungan kerugian oleh mereka. Dalam perbincangan para fuqaha’, modal boleh berbentuk mata wang dan boleh juga berbentuk bukan mata wang (in-kind) seperti tanah, bangunan dan lain-lain.

Jika modal yang disumbang berbentuk bukan mata wang, maka penilaiannya hendaklah dibuat semasa akad musyarakah dimeterai. Penilaian ini sangat penting kerana melaluinya dapat ditentukan nisbah sumbangan modal pihak berkenaan. Perlu diambil perhatian bahawa modal tidak boleh dalam bentuk hutang.

Contohnya Ahmad dan Ali ingin melakukan akad musyarakah. Kebetulan Ali ada memberi hutang kepada Ahmad sebanyak RM20,000. Ali tidak boleh menjadikan hutang dia yang dalam tanggungan Ahmad sebagai modal musyarakah.

Begitu juga mana-mana hutang yang diberikan oleh Ali kepada pihak lain, kesemuanya tidak boleh dijadikan modal. Selain modal, perkara berkaitan pembahagian keuntungan dan tanggungan kerugian juga mesti diberi perhatian oleh mereka yang terlibat dalam kontrak musyarakah.

Pembahagian keuntungan hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut: i) Ditentukan kadar perkongsian keuntungan semasa akad musyarakah dilakukan sama ada berdasarkan nisbah sumbangan modal seperti 50:50 atau peratus seperti 50% atau mana-mana nisbah atau peratus lain yang dipersetujui bersama. ii) Keuntungan tidak boleh dalam bentuk amaun tetap seperti RM100. iii) Peratus pembahagian keuntungan tidak boleh disandarkan kepada sumbangan modal seperti 10% daripada jumlah sumbangan modal.

Ini kerana ia juga termasuk dalam kategori memberikan keuntungan dalam bentuk amaun tetap. Contohnya, sumbangan modal adalah RM20,000. Maka jika diputuskan bahawa keuntungan yang diberi adalah 10% daripada sumbangan modal, maka ini bermakna jumlah keuntungan yang dijanjikan adalah RM2000. Sebagaimana keuntungan, kerugian juga MESTI ditanggung oleh semua rakan kongsi.

Namun perkongsian tanggungan kerugian itu mesti berdasarkan nisbah atau peratus sumbangan modal masing-masing sahaja. Ini bermakna mereka tidak boleh membuat persetujuan semasa akad dilakukan bahawa satu pihak sahaja menanggung kerugian atau memutuskan mana-mana nisbah atau peratus yang menyalahi nisbah atau peratus sumbangan modal.

Jika sumbangan modal adalah 50% misalnya, maka pihak berkenaan hanya menanggung kerugian sebanyak 50% sahaja. Ini bermakna, tidak boleh dibuat persetujuan bahawa dia akan menanggung sebanyak 30% misalnya sedangkan peratus sumbangan modalnya adalah 50%.

Sebagai penutup bicara, saya merumuskan bahawa dalam apa jua transaksi urusniaga yang kita lakukan, kita mesti jelas apa yang menjadi kontrak pendasarnya dan seterusnya memastikan segala syarat-syaratnya dipenuhi agar transaksi uruniaga kita patuh Syariah. Wallahu a’lam.

Sewaan harta
Muamalah,

Pemindahan Liabiliti Dalam Konteks Sewaan Harta Menurut Islam

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

DALAM tulisan sebelum ini, saya ada menyebutkan bahawa berdasarkan para S 16.1, Dokumen Polisi Ijarah yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, pemberi sewa hendaklah menanggung segala hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset yang disewa. Penyewa pula hendaklah menanggung segala hak dan liabiliti yang terhasil daripada penggunaan aset yang disewa.

Baca juga Ketahui Hak Dan Liabiliti Kita Dalam Akad Sewaan  

Apa yang dikatakan sebagai hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset adalah contohnya kerosakan yang berlaku pada barang sewaan yang bukan berpunca daripada kecuaian penyewa atau yang disengajakan olehnya. Termasuk juga dalam konteks ini jika kerosakan itu berpunca daripada bencana alam misalnya atau apa-apa bencana lain yang termasuk dalam kategori force majeure.

Sebagai langkah untuk mengurus risiko kerosakan tersebut, dalam para S 16.7, Dokumen Polisi Ijarah, dinyatakan bahawa pemberi sewa mesti mendapatkan perlindungan takaful bagi tujuan mengurangkan risiko khusus yang berkaitan dengan kerugian, kerosakan atau kemerosotan aset yang disewa.

Para S 16.7 secara jelas menyatakan kos takaful adalah di bawah tanggungan pemberi sewa iaitu pihak bank dalam konteks kewangan Islam. Ia pada asalnya bukanlah ditanggung oleh pihak pelanggan bank.

Dalam praktis semasa di Malaysia, apabila pembiayaan itu berdasarkan ijarah atau nama komersialnya AITAB, yang akan melanggan takaful bagi melindungi aset sewaan dan menanggung kosnya adalah pelanggan bank itu sendiri. Ini kerana dalam Dokumen Polisi Ijarah berkenaan, para G 16.10 menyebut: “Walau apapun perenggan 16.8 dan 16.9, dan tertakluk kepada terma kontrak ijarah, pihak yang berkontrak boleh bersetuju bersama tentang siapa yang akan menanggung kos penyelenggaraan dan perlindungan takaful bagi aset yang dipajak.

Sewaan harta

FAHAMI hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset terutama apabila melibatkan kerosakan disebabkan bencana alam dan lain-lain. -Gambar hiasan

Para ini secara jelas memberi laluan kepada pihak yang berkontrak untuk membuat persetujuan bersama (mutual agreement) untuk memindahkan liabiliti asal kepada pihak satu lagi. Dalam konteks takaful, ia asalnya ditanggung oleh bank sebagai pemberi sewa. Berdasarkan para G 16.10, liabiliti tersebut boleh dipindahkan kepada pelanggan asalkan ada persetujuan bersama.

Boleh dikatakan praktis di Malaysia, para pelanggan bank yang akan menanggung segala kos yang berkaitan takaful. Semua ini dinyatakan dalam perjanjian sewaan yang ditandatangan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak bank dan pelanggan.

Oleh itu, mereka yang mengambil pembiayaan kenderaan yang menggunakan akad ijarah, perlu memahami betul-betul kontrak yang ditandatangan oleh mereka. Malah saya berpandangan, pihak bank sendiri hendaklah menjelaskan secara lisan berkenaan para berkaitan supaya tidak timbul salah faham dalam kalangan para pelanggan. Ketelusan ini amatlah perlu agar kontrak yang ditandatangan itu benar-benar lahir dari persetujuan bersama (taradhi).

Mungkin timbul persoalan dalam minda kita tentang isu pemindahan liabiliti ini. Adakah ia selari dengan ajaran Islam? Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin menyebut tentang ayat al-Quran yang menjadi kaedah umum dalam bermuamalat iaitu ayat 29, Surah al-Nisa’ yang mensyaratkan persetujuan bersama (taradhi) dalam menghalalkan pengambilan hak orang lain melalui transaksi jual beli.

Selain itu terdapat sebuah Hadis Riwayat Abu Daud yang maksudnya: “Sulh, hukumnya adalah harus di antara orang Islam melainkan menjadi haram jika ianya mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Dan Rasulullah SAW bersabda: Dan sebenarnya orang Islam itu terikat dengan janjinya.”

Oleh itu, dalam konteks akad ijarah, pihak yang berkontrak boleh untuk membuat persetujuan pemindahan liabiliti asalkan ia dibuat secara suka sama suka atau persetujuan bersama selagi mana persetujuan itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahua’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Sinar Harian

AKAD ijarah yang diamalkan dalam pembiayaan kenderaan biasanya adalah akad sewaan yang akan berakhir dengan akad jual beli.
Muamalah,

Ketahui Hak Dan Liabiliti Kita Dalam Akad Sewaan  

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

ANTARA akad (kontrak) muamalat Islam adalah akad ijarah (sewaan). Ia sebenarnya termasuk dalam kategori akad jual beli juga. Ini kerana kedua-dua pihak yang berakad iaitu penyewa dan pemberi sewaan akan saling bertukar sesuatu apabila akad disempurnakan oleh mereka.

Sebagai contoh, A menyewakan rumahnya kepada B. Maka A akan memberi laluan kepada B untuk menggunakan rumah yang telah disewa tersebut berdasarkan terma-terma perjanjian sewaan yang telah dipersetujui. Manakala B pula akan membuat bayaran sewa kepada A berdasarkan apa yang telah dipersetujui.

Dalam dunia kewangan Islam, antara kontrak yang digunakan dalam pembiayaan kepada pelanggan bank Islam adalah akad ijarah (sewa). Namun, akad ijarah yang menjadi amalan dalam pembiayaan kenderaan biasanya adalah akad sewaan yang akan berakhir dengan akad jual beli.

Maksudnya, kenderaan berkenaan disewakan oleh pihak bank kepada pelanggannya untuk tempoh tertentu dan setelah bayaran sewa yang terakhir dibuat oleh pelanggan, bank akan menjual kenderaan berkenaan kepada pelanggannya. Dalam perbankan Islam, ia lebih dikenali dengan al-ijarah thumma al-bai’ (AITAB).

Kenapa lahirnya produk pembiayaan dengan gunakan akad AITAB ini? Pihak bank Islam menawarkan alternatif pembiayaan kenderaan menggunakan AITAB kerana terdapat pelanggan yang pada asasnya memang ingin memiliki kenderaan tertentu seperti kereta.

Namun, pelanggan tidak mempunyai wang yang cukup untuk membayar secara tunai kepada penjual kereta berkenaan, maka dia perlu mendapatkan pembiayaan daripada pihak bank Islam. Oleh itu, aturan akan dibuat di mana pihak bank membeli kereta berkenaan terlebih dahulu yang biasanya diwakilkan kepada pelanggannya.

Kemudian, pihak bank akan menyewakan kereta tersebut kepada pelanggannya untuk tempoh seperti lima, tujuh atau sembilan tahun. Dalam tempoh sewaan ini, pelanggan akan membayar sewaan berdasarkan apa yang telah dipersetujui dalam perjanjian.

Akad sewaan

FAHAMI akad ijarah yang dimeterai bersama pihak bank atau pemilik aset tidak kiralah sama ada dalam urusan jual beli kenderaan mahupun sewaan rumah. Ia supaya tidak timbul masalah di kemudian hari. 

Apabila bayaran terakhir dibuat, pelanggan dan pihak bank akan melaksanakan akad jual beli di mana ketika ini pemilikan yang asalnya dipegang oleh pihak bank akan dipindah kepada pelanggannya. Oleh itu, kereta berkenaan akan menjadi milik pelanggan.

Memandangkan dalam tempoh pembiayaan menggunakan AITAB ini pelanggan adalah penyewa dan bukannya pemilik, maka secara dasarnya segala kos penyelenggaraan akan ditanggung oleh bank sebagai pembeli sewa.

Baca juga Ini Kaedah Pelaksanaan Tadbir Urus Syariah Dalam Institusi Kewangan Islam Yang Ramai Tidak Tahu

Dalam para S 16.1, Dokumen Polisi Ijarah yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia dinyatakan bahawa segala hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset yang disewa hendaklah ditanggung oleh pemberi sewaan, manakala hak dan liabiliti yang terhasil daripada penggunaan aset yang disewa hendaklah ditanggung oleh penyewa.

Begitu juga dalam para S 16.2, ada dinyatakan bahawa apa-apa risiko yang berkaitan dengan pemilikan asset ditanggung oleh pemberi sewa. Sementara sebarang perbelanjaan bagi tujuan mengekalkan ketersediaan penggunaan aset yang disewa hendaklah ditanggung oleh penyewa.

Contohnya, kos takaful bagi tujuan untuk perlindungan risiko kerosakan kereta yang disewa bukan kerana sebab penggunaan atau kecuaian penyewa, maka kosnya berada di bawah tanggungan bank.

Tetapi jika kerosakan itu berlaku kerana penggunaan seperti kehausan tayar, maka kos pembaikan itu ditanggung oleh penyewa.

Namun, mengikut para G 16.8 dan G 16.9, pemberi sewa, boleh mewakilkan penyewa untuk mengurus dan menjaga aset yang sewa dan/atau mendapatkan perlindungan takaful bagi aset tersebut. Kos perbelanjaan berkenaan boleh dituntut oleh penyewa melainkan apa-apa perbelanjaan yang dipersetujui bersama untuk ditanggung oleh penyewa.

Oleh itu, kepada pelanggan yang mengambil pembiayaan kenderaan yang menggunakan akad ijarah hendaklah meneliti juga aspek ini di samping aspek-aspek lain dalam perjanjian yang ditandatangan supaya tidak timbul pertikaian pada kemudian hari. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: 123rf & Pexels

Jumpa harta benda
Muamalah,

Jumpa Harta Benda Tidak Diketahui Pemiliknya Ketika Banjir, Berikut Tatacara Menguruskannya

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

DARIPADA Zaid bin Khalid Al-Juhani (iaitu) sahabat Rasullullah SAW telah berkata, Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang yang tidak dikenali berkenaan harta yang dijumpai (luqatah) dalam bentuk emas atau perak. Sabda baginda SAW: “Kenalilah pengikatnya dan bungkusannya kemudian umumkan ia selama satu tahun. Jika tidak dijumpai (pemiliknya), maka bolehlah diambil manfaat daripadanya. (Tetapi) jika ia dituntut kembali maka kembalikanlah kepadanya (pemiliknya).”

Hadis di atas berkaitan dengan harta yang hilang daripada pemiliknya dan dijumpai oleh orang lain. Dalam bahasa Arab, ia dinamakan luqatah.

Pada penghujung tahun 2021, berlaku banjir yang agak besar di Selangor dan Pahang sehingga banyak rumah yang ditenggelami air walaupun sebelumnya tidak pernah kawasan tersebut terkena banjir. Kehilangan dan kemusnahan harta benda semasa berlaku banjir adalah suatu yang memang sukar dielak.

Banyak benda yang dibawa arus jauh daripada pemilik asal dan ada kemungkinan ia dijumpai oleh orang lain. Para ulama ada membicarakan secara khusus tentang harta luqatah ini dalam penulisan mereka.

Persoalan yang mungkin menjadi tanda tanya adalah tentang boleh atau tidak orang yang menjumpai harta tersebut mengambilnya. Dalam isu mengambil harta luqatah ini, dinyatakaan dalam Kitab Fiqh Manhaji ala Mazhab Imam al-Syafie sebagaimana berikut:

1. Wajib diambil oleh seseorang yang amanah dan mampu menjaganya jika diyakini bahawa barang itu milik orang Islam dan akan hilang sekiranya dia tidak mengambilnya. Ini kerana menjaga harta orang Islam itu adalah wajib.

2. Sunat diambil oleh seseorang yang amanah dan mampu menjaganya jika dia merasakan kemungkinan barang yang dijumpai akan hilang sekiranya dibiarkan di tempat berkenaan.

3. Harus diambil oleh seseorang yang amanah dan mampu menjaganya sekiranya merasakan barang itu tidak hilang walaupun dibiarkan di tempat berkenaan.

4. Makruh diambil oleh orang yang menjumpainya jika dirasakan bahawa dia tidak dapat menjaga amanah pada masa akan datang.

5. Haram diambil oleh orang yang tidak amanah dan tidak dapat menjaganya.

Baca juga Pemerintah Wajib Kawal Kenaikan Harga Barangan Agar Rakyat Tidak Terus Dibebani

Dalam konteks kebenaran untuk mengambil barang luqatah seperti yang dinyatakan di atas, ia bukanlah kebenaran untuk mengambilnya untuk dijadikan milik orang yang menjumpainya. Sebaliknya, kebenaran itu hanyalah sekadar untuk menjaganya buat sementara waktu sebelum pemilik asal datang menuntut kembali harta miliknya.

Atas asas tersebutlah, orang yang menjumpai harta luqatah yang mempunyai nilai yang besar wajib membuat hebahan tentang harta tersebut selama setahun sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas.

Jumpa harta benda

LAKUKAN hebahan di media sosial tentang harta yang dijumpai sebagai usaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya.

Dalam dunia hari ini, tidaklah menjadi sukar untuk membuat hebahan berkenaan kerana hebahan melalui media sosial sangat berkesan. Kuasa tular pada hari ini mampu menyampaikan satu-satu berita dalam masa beberapa saat sahaja ke pelosok dunia.

Sekiranya setelah setahun hebahan dibuat, tiada juga tuntutan dibuat, maka harta tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang yang menjumpainya sama ada dia seorang kaya atau miskin menurut pandangan jumhur ulama selain Abu Hanifah sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Nayl al-Awtar. 

Namun jika pemilik asal datang membuat tuntutan, barang tersebut hendaklah dikembalikan kepadanya sekiranya masih ada dan sekiranya tidak ada, hendaklah dia mengantikannya dengan nilainya.

Sebaliknya, jika harta luqatah tersebut bukanlah terdiri daripada harta yang tidak bernilai tinggi seperti menjumpai matawang bernilai RM5, dia bolehlah membuat hebahan selama tiga hari. Sekiranya tiada seorang pun datang menuntut, maka dia boleh manfaatkan wang tersebut. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: 123rf

Muamalah,

Elak Ambil Waranti Tambahan, Ini Sebab-Sebabnya

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

PADA kebiasaannya, apabila kita membeli kereta atau peralatan elektrik, kita akan dimaklumkan bahawa pembelian itu disertakan dengan waranti (jaminan) untuk suatu tempoh tertentu seperti setahun.

Waranti tersebut adalah satu bentuk jaminan daripada pihak pengeluar bahawa jika berlaku kerosakan pada barangan yang dibeli dalam tempoh yang ditetapkan, kos penyelenggaraannya akan ditanggung oleh pihak pengeluar.

Tiada pertikaian dari segi keharusan waranti ini dari perspektif hukum syarak. Ini kerana ia ditawarkan bersekali dengan pembelian kereta atau peralatan elektrik. Oleh itu, harga bayaran  waranti yang dimasukkan sekali dalam harga barangan yang dibeli tidak membawa kepada isu gharar (ketidakpastian) yang dilarang kerana ia boleh dikira sebagai harga kepada barangan yang dibeli dan waranti itu hanya tabi’ (yang mengikut) sahaja.

Namun, timbul pertikaian tentang status halal waranti tambahan yang dikenali juga sebagai perjanjian perkhidmatan atau kontrak tambahan atau perjanjian penyelenggaraan. Wikipedia mentakrifkan waranti tambahan sebagai jaminan berpanjangan yang ditawarkan kepada pengguna sebagai tambahan kepada waranti standard pada item baharu.

Daripada takrifan tersebut, dapat difahami bahawa waranti tambahan ini perlu dibeli secara berasingan. Ia biasanya ditawarkan untuk tempoh jaminan tambahan ke atas tempoh jaminan sedia ada yang disertakan bersekali ketika membeli kereta atau peralatan elektrik misalnya. Sebagai contoh, tempoh waranti sedia ada adalah setahun. Jika pembeli mahukan jaminan tambahan selama lima tahun misalnya, dia kena membeli waranti tersebut.

Sebagai orang Islam, adakah pembelian waranti tambahan ini diharuskan? Kebanyakan ulama kontemporari memutuskan ia haram. Ini kerana pembelian tersebut melibatkan ketidakpastian sama ada sesuatu yang dibeli itu ada atau tidak atau berlaku atau tidak. Dengan kata lain, kerosakan adalah suatu yang tidak pasti akan berlaku, namun bayaran sudah dibuat. Jika dilihat dari aspek ini, ia sama seperti membeli insurans konvensional. Sebagaimana yang dimaklumi, insurans konvensional adalah diharamkan.

Waranti tambahan

ELAKKAN dalam urusan jual beli waranti tambahan sebagai langkah berhati-hati bagi mengelak elemen gharar.

Dalam muamalat Islam, antara unsur yang dilarang adalah gharar. Gharar merujuk kepada ketidakpastian. Sebagai contoh, apabila kita membeli sesuatu daripada seseorang, tetapi apa yang kita beli itu belum pasti boleh diserahkan kepada kita, maka di sini ada unsur gharar.

Baca juga Kepentingan ketelusan dalam muamalat kerana di situlah tertakluknya persetujuan pihak yang berkontrak

Dalam waranti tambahan juga wujud unsur gharar. Pembeli membuat bayaran kepada suatu yang belum pasti berlaku. Ini kerana jika tiada kerosakan berlaku, maka servis atau perkhidmatan membaiki kerosakan tidak akan berlaku sedangkan bayaran telah dibuat. Dalam akad jual beli,  mesti ada sesuatu yang diperoleh oleh pembeli sebagai balasan kepada bayaran yang telah dibuat.

Selain daripada pandangan yang melihat waranti tambahan ini seumpama insurans konvensional, ada juga yang melihat waranti tambahan ini sebagai kafalah yang dikenakan fi (al-kafalah bi al-ujrah). Kebanyakan  ulama Timur Tengah tidak membenarkan kafalah yang dikenakan fi.

Namun di Malaysia, dalam Dokumen Polisi Kafalah (DP Kafalah) yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia ada dinyatakan tentang keharusan pengenaan fi ke atas kafalah.

Pada pandangan saya, pandangan kedua ini perlu kepada kajian lanjut sama ada adakah waranti tambahan ini benar-benar menepati konsep kafalah bi al-ujrah atau sebaliknya. Jika ia benar-benar menepati konsep ini, mungkin ada ruang untuk dikatakan waranti tambahan ini adalah diharuskan dalam Islam.

Sebagai penutup bicara, buat masa ini, saya berpandangan waranti tambahan ini perlu dijauhi oleh umat Islam sebagai langkah berhati-hati. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Unsplash & Pexels

 

 

 

Harga barang
Muamalah,

Pemerintah Wajib Kawal Kenaikan Harga Barangan Agar Rakyat Tidak Terus Dibebani

no comment

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

BARU-BARU ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan satu berita tentang kenaikan harga barang keperluan harian  sebanyak sekali ganda. Di celah-celah masalah kewangan yang dihadapi oleh rakyat akibat daripada pendemik Covid-19 selama lebih kurang setahun lebih dan sekarang ini masih lagi belum pulih sepenuhnya, rakyat terpaksa menghadapi derita kedua apabila barang keperluan harian naik sekali ganda.

Apa yang terjadi sekarang boleh diibaratkan sudah jatuh ditimpa tangga. Rakyat yang sudah sedia menderita, ditambah deritanya dengan kenaikan barang keperluan harian yang bukan sedikit kenaikannya. Saya yakin harga makanan di restoran atau di gerai akan dinaikkan berganda-ganda atau mungkin juga dikurangkan bahan yang menyebabkan kualitinya berkurang.

Dalam situasi sekarang, pihak kerajaan perlu memainkan peranan demi menjaga kepentingan rakyat. Kawalan harga perlu dilakukan agar penjual atau pembekal tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga.

Dalam Islam, kawalan harga atau disebut tas’ir adalah diharuskan. Tidak dinafikan ada sebuah hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menolak permintaan para sahabat yang meminta dikawal harga barang yang naik ketika itu.

Dari Anas bin Malik berkata: “Harga pada zaman Rasulullah SAW menjulang tinggi”. Lalu orang ramai berkata: “Wahai Rasulullah, harga menjulang tinggi, tetapkanlah harganya”, beliau menjawab: “Sesungguhnya ALLAHLAH YANG MAHA MENENTUKAN HARGA dan MAHA MEMBERI REZEKI. Aku ingin menghadap ke hadirat ALLAH, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku kerana suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah darah dan harta.” (Riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad)

Harga barang

Namun, pemahaman sesuatu hadis bukan sekadar meneliti lafaz zahir atau matan hadis semata-mata, tetapi perlu lihat sebab didatangkan hadis berkenaan (asbab al-wurud) atau latar belakang hadis tersebut. Sebagaimana yang disebut oleh Ibn al-Qayyim dalam Kitab al-Turuq al-Hukmiyyah dan Ibn Qayyim  dalam Kitab al-Hisbah, hadis ini adalah khusus untuk situasi ketika itu dan ia bukanlah umum untuk semua keadaan. Pada ketika itu, kenaikan harga barang bukanlah disebabkan oleh tindakan para peniaga untuk menyorok barang bagi membolehkan mereka menjual dengan harga tinggi (monopoli atau ihtikar), tetapi kenaikan harga adalah disebabkan kekurang bekalan secara semula jadi.

Baca juga Kepentingan ketelusan dalam muamalat kerana di situlah tertakluknya persetujuan pihak yang berkontrak

Kembali kepada isu kawalan harga, saya ingin sebutkan satu kaedah fiqh yang membawa maksud ‘Tindakan pemerintah (hendaklah) sentiasa ke arah membawa kebaikan (maslahah) kepada orang ramai.’

Oleh itu pihak kerajaan ada tanggungjawab untuk mempastikan kepentingan rakyat. Dalam situasi sekarang, kawalan harga perlu dipertimbangkan agar rakyat tidak dibebani dengan masalah demi masalah.

Pihak kerajaan ada tanggungjawab untuk membuat penyiasatan mengapa harga barang keperluan tiba-tiba melambung naik? Adakah ia ada unsur campur tangan penjual atau pembekal dan bukannya kerana kekurangan bekalan secara semula jadi seperti hasil tanaman yang tidak menjadi atau seumpamanya?

Harga barang


KAWALAN harga barang keperluan yang dilakukan biarlah selari dengan Maqasid Syariah demi maslahat semua rakyat.

Jika kenaikan harga itu adalah hasil campur tangan penjual/pembekal, pihak kerajaan ada kewajipan untuk menetapkan harga siling barang keperluan. Kawalan harga pada ketika ini bukan lagi sekadar harus, tetapi jatuh kepada wajib. Pihak kerajaan berdosa jika keadaan ini dibiarkan berterusan.

Kerajaan wajib menetapkan harga yang adil iaitu harga yang membawa konsep win-win situation yang mana hak penjual/pembekal untuk dapat keuntungan tidak dinafikan dan hak rakyat untuk dapatkan barang keperluan dengan harga yang munasabah juga tidak dinafikan.

Sebagai kesimpulan, kawalan harga adalah selari dengan Maqasid Syariah iaitu mendatangkan maslahat dan menolak kerosakan. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Unsplash & Pexels

Harga melampau
Muamalah,

Harga Makanan Keterlaluan Aniaya Pelanggan? Berikut Penjelasan Dr Zulkifli

no comment

SEJAK kebelakangan ini, media sosial kecoh dengan cerita harga makanan mahal. Situasi itu menimbulkan perdebatan dan perbincangan hangat dalam kalangan warganet.

Masakan tidak, selepas heboh tentang harga ikan siakap ‘kayangan’, muncul pula sotong, kailan dan terbaharu roti canai kosong yang didakwa dijual pada harga kurang munasabah.

Itu belum lagi dengan isu harga barang yang dijangka akan naik dalam tempoh terdekat.

Semua situasi itu begitu menyesakkan kerana ia melibatkan hak rakyat yang membeli. Adakah kes harga keterlaluan itu satu bentuk penganiayaan kepada pelanggan?

Mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Senator Datuk Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri menjelaskan, sebenarnya tiada had khusus bagi keuntungan dalam Islam. Demikian hukumnya pada asalnya.

DR ZULKIFLI

Begitupun, beliau mengingatkan apabila perkara tersebut melibatkan penipuan, menganiaya orang lain dan harga terlampau tinggi bagi barang-barang keperluan, terdapat panduan fiqh yang membincangkan tentang hak khiyar.

Khiyar itu bermaksud pilihan untuk membatalkan akad. Ia bagi pihak yang terpedaya,” katanya sebagaimana dipetik menerusi artikel Soal Jawab Agama #77 Harga Makanan Keterlaluan yang disiarkan menerusi laman web maktabahalbakri.com.

Menyambung hujah, agamawan itu kemudian memetik sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik RA, katanya: “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami”. Lalu baginda SAW bersabda: “Sesungguhnya ALLAH SANG PENETAP HARGA, Penggenggam, Pembentang dan Pemberi Rezeki. Aku berharap bertemu dengan Tuhanku dan tidak ada seorang pun daripada kalian yang menuntut perbuatan zalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (qisas) mahupun harta.” (Riwayat at-Tirmidzi)

Dr Zulkifli kemudian menukilkan pandangan Syeikh Muhammad al-Zuhaili dalam al-Mu’tamad fi al-Fiqh al-Syafie yang menyatakan: “Hadis ini adalah dalil bahawa haram bagi pemerintah untuk menetapkan harga barang mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab.

“Pendapat yang lemah mengatakan bahawa dibenarkan ke atas pemerintah untuk menetapkan harga pada waktu ghala’ (gawat) bagi makanan.

“Sekiranya imam menetapkan harga barang dan peniaga menyelisihi perintah berkenaan, dibenarkan kepada pemerintah untuk mengenakan hukuman takzir kepadanya. Bagaimanapun, hukum jual beli itu adalah sahih mengikut pendapat yang asah (lebih sahih).”

Harga melampau

MENGAMBIL keuntungan berlipat kali ganda dalam perniagaan adalah diharuskan asalkan tidak membawa kepada penindasan dan kezaliman. -Gambar hiasan

Begitupun, kata mantan Mufti Wilayah Persekutuan itu, Syeikh Muhammad Taqi Uthmani berpandangan: “Sesungguhnya tas’ir (penetapan harga barang) tidak boleh dilaksanakan melainkan pada keadaan-keadaan yang luar biasa, apabila manusia berada dalam keadaan terdesak akibat harga yang terlalu tinggi pada barang-barang yang manusia berhajat kepadanya seperti makanan, minuman dan pakaian.

Jelas Syeikh Muhammad Taqi Uthmani lagi: “Jika tidak berlaku keadaan sedemikian, maka hukum asalnya hendaklah dibiarkan para peniaga dan pembeli untuk berniaga berdasarkan harga yang mereka suka.

“Pada zahirnya, jika tidak berlaku ihtikar (monopoli barang), dan tidak berlaku penetapan harga barang oleh kartel perniagaan, maka ini akan membuka peluang persaingan bebas dalam pasaran sehingga para peniaga tidak mungkin menaikkan harga lebih daripada harga pasaran.

“Jika naik sekalipun, maka kesamaran sudah pun hilang. Justeru, tidak diperlukan kepada penetapan harga barang,” katanya.

Baca juga Kepentingan ketelusan dalam muamalat kerana di situlah tertakluknya persetujuan pihak yang berkontrak

Berdasarkan perbahasan tersebut, Dr Zulkifli cenderung dengan pandangan bahawa mengambil untung berlipat kali ganda dalam perniagaan adalah diharuskan. Ia selagi mana tidak membawa kepada penindasan dan kezaliman.

“Ini kerana keuntungan itu bersifat relatif dan tidak boleh dibandingkan secara mutlak dengan harga pasaran sebelum ditolak hasil jualan itu dengan perbelanjaan yang ditanggung oleh peniaga sebelum mendapatkan keuntungan bersih.

“Ini berbeza mengikut zaman, tempat dan jenis barang jualan itu sendiri.

“Namun, kami ingin juga berpesan supaya para peniaga memperbanyak sedekah bagi menyucikan harta yang diperoleh,” katanya.

Harga melampau

SEBAGAI pembeli, ambil maklum tentang harga barang dan peniaga pula hendaklah memaklumkan kepada bakal pelanggan melalui paparan harga dan sebagainya.

Sebagai penyelesaian kepada isu harga yang keterlaluan, Dr Zulkifli mengemukakan lapan saranan. Ia termasuklah:

1. Mempamerkan harga dengan jelas dan tiada sebarang unsur keraguan. Sebagai contoh, RM10 bagi setiap 100 gram masih lagi terdapat keraguan padanya. Ini kerana apabila ditimbang, ikan tersebut mungkin sudah mencapai 2 kilogram (kg) dan bermakna harga ikan tersebut akan menjadi RM200. Justeru, jelaskan kepada pelanggan bahawa harga sebenar adalah RM200.

2. Konsep ‘bayar dulu sebelum makan dan sebelum diteruskan masakan’ adalah amat penting untuk mengelakkan rasa tidak puas hati daripada pihak pembeli dan penjual.

3. Junjunglah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah RA bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “ALLAH mengasihi hamba yang bermurah hati jika menjual, bermurah hati jika membeli, bermurah hati jika menagih hutang.” (Riwayat al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasaie, Ibn Majah dan Ahmad)

  • Badr al-Din al-‘Aini dalam syarahnya menyebutkan: ”Pada hadis ini mengajak kita supaya berlapang dada serta melakukan muamalah dengan baik dan juga dengan akhlak yang baik, serta meninggalkan sifat kedekut di dalam jual beli.
  • Ini kerana terdapatnya barakah dalam jual beli. Nabi Muhammad SAW tidak akan mengajak umatnya kecuali pada perkara yang ada manfaat bagi umatnya untuk urusan agama dan keduniaan.
  • Sementelah, kelebihan di akhirat pula, baginda SAW mendoakan kerahmatan dan keampunan bagi mereka yang melakukan kebaikan pada jual beli tersebut. Maka sesiapa yang ingin mendapatkan doa yang didoakan oleh nabi, maka hendaklah dia mengikuti saranan Rasulullah SAW dan beramal dengannya.

4. Saling bersedekah merupakan suatu nasihat dan amalan yang baik, yakni pihak penjual sanggup melakukan sedikit pengorbanan dan dia boleh mengikat pelanggan untuk terus menggunakan khidmat dan kedainya.

5. Elakkan sifat mazmumah dalam hati seperti menipu, mengambil loba yang melampau, marah serta balas dendam kerana ini akan mengangkat berkat daripada ALLAH SWT.

6. Budayakan perniagaan dengan budaya Islam yang penuh kasih sayang mahabbah kerana kita semua adalah bersaudara.

7. Dalam perniagaan, keuntungan adalah dituntut, tetapi dalam Islam, keberkatan amat perlu dicari. Inilah yang menjadi matlamat kita.

8. Suri teladan yang terbaik dan terunggul adalah Rasulullah SAW yang boleh kita ikutinya.

Foto: Freepik & Pexels