Browsing Tag

telur

Jual beli
Muamalah,

Bolehkah jual beli bersyarat? Hadamkan dulu penjelasan ini

DALAM Islam, setiap perniagaan atau jual beli yang dilakukan hendaklah berasaskan persetujuan bersama atau disebut dalam bahasa Arab sebagai taradhi iaitu saling reda meredai.

Prinsip taradhi ini dijelaskan dalam firman ALLAH dalam Surah an-Nisa’, ayat 29 yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali melalui perniagaan yang berlaku atas dasar reda meredai di antara kamu.”

Persetujuan yang diberi oleh kedua-dua belah pihak yang berkontrak hendaklah bebas daripada unsur-unsur yang boleh mencacatkan reda tersebut seperti ada unsur paksaan dan penipuan.

Selain daripada prinsip taradhi, asas lain yang perlu dipenuhi dalam setiap urus niaga adalah bebas daripada syarat yang boleh menjejaskan akad.

Baca juga Jual beli tanpa tahu harga, ramai yang pandang remeh tentang perkara ini, sedangkan…

Walaupun secara umumnya ada dua pandangan ulama tentang jual beli bersyarat berdasarkan interpretasi mereka terhadap hadis yang berkaitan isu tersebut, tetapi secara rumusannya antara bentuk-bentuk syarat yang boleh menjejaskan akad adalah seperti berikut:

i. Syarat yang menafikan kehendak akad (muqtada aqd) seperti Ahmad menjual rumahnya kepada Zamri dan meletakkan syarat bahawa Zamri tidak boleh menjualnya kepada sesiapa pun selepas itu. Ini kerana apabila akad jual beli telah disempurnakan, pemilikan akan berpindah kepada pembeli. Dia bebas untuk melakukan apa sahaja terhadap barang miliknya.

Jual beli

SETIAP urus niaga adalah bebas daripada syarat yang boleh menjejaskan akad. -FOTO: PEXELS

ii. Menggantungkan sesuatu urus niaga dengan sesuatu yang belum pasti berlaku seperti Hasan berkata kepada Ali: ‘Saya jual rumah ini kepada kamu sekiranya saya berpindah ke tempat lain’. Ini kerana akad jual beli hendaklah dilakukan secara pasti dan bukannya digantungkan dengan sesuatu perkara lain.

iii. Meletakkan syarat berlakunya akad lain selain daripada akad jual beli seperti Fatimah berkata kepada Abdullah: ‘Saya jualkan rumah ini kepada kamu dengan syarat kamu pinjamkan wang kepada saya sekian banyak’. Larangan penggabungan dua kontrak ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud: Tidak halal pinjaman (digabung) dengan jual beli.” (Hadis Riwayat al-Nasa’i)

Tergantung dan tiada kepastian

Merujuk kepada jual beli bersyarat, penulis pernah dimaklumkan tentang kejadian yang berlaku dalam situasi barangan sangat terhad di pasaran. Contohnya sekarang ini, telur sangat sukar untuk diperoleh di pasaran.

Oleh itu terdapat penjual yang telah meletakkan syarat bahawa jika pembeli hendak membeli telur, dia hendaklah membeli barangan lain juga. Maksudnya, pembeli tidak boleh membeli telur semata-mata.

Timbul persoalan tentang hukum jual beli tersebut. Adakah sah urus niaga tersebut apabila penjual meletakkan syarat berkenaan? Penulis ada merujuk kepada pandangan ulama tentang isu berkaitan.

Baca juga Perkara yang dibenarkan dan tidak boleh dilakukan ketika berakad dalam Islam

Hasil carian, penulis mendapati ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan jual beli tersebut sah jika masing-masing saling bersetuju. Sementara satu lagi pandangan mengatakan ia tidak sah.

Jual beli

TELUR sangat sukar diperoleh dalam pasaran. Justeru usah meletakkan syarat jika pembeli mahu membelinya kerana bimbang urus niaga tersebut tidak sah disebabkan menggantungkan akad. -FOTO: PEXELS

Penulis lebih cenderung kepada pandangan yang mengatakan tidak sah. Ini kerana penjual menggantungkan akad jual beli telur dengan barangan lain. Ia satu bentuk urus niaga yang tidak ada kepastian kerana tidak semestinya pembeli ada kehendak untuk membeli barang lain. Dan ketiadaan kehendak ini tentu sekali menjejaskan juga kerelaan hatinya untuk membeli barangan tersebut.

Oleh itu, sebagai langkah berhati-hati, adalah lebih baik para penjual tidak meletakkan syarat seumpama itu apabila ada permintaan yang tinggi terhadap sesuatu barang yang terhad dalam pasaran. Biarlah pembeli membeli berdasarkan kehendaknya dan bukan kerana membeli sesuatu atas desakan tertentu. Wallahu a’lam.

***Artikel ditulis oleh Dr Shamsiah Mohamad yang berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Gharar
Iqtisad,

Bukan semua ‘gharar’ diharamkan dalam Islam, berikut perinciannya  

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

ANTARA unsur negatif dalam muamalat Islam yang dilarang dalam Islam ialah gharar. Ringkasnya gharar merujuk kepada ketidakpastian yang berlaku dalam akad.

Dalam memberikan takrif gharar, fuqaha terdahulu menyebut tentang tiada kemampuan membuat serahan barang jualan atau ketidakpastian sama ada sesuatu itu akan berlaku atau tidak, seperti menjual burung yang terbang di udara, atau sesuatu yang tidak diketahui kuantiti dan kadarnya.

Antara dalil pengharaman gharar adalah hadis daripada Abu Hurairah R.A yang berkata: “Rasulullah SAW melarang jual beli al-hasah (mana-mana yang terkena lontaran batu adalah terjual) dan jual beli gharar.(Hadis Riwayat Muslim)

Beza gharar menurut mazhab

Dalam perbahasan fuqaha, gharar terbahagi kepada dua iaitu ketidakpastian yang banyak (gharar fahish) dan ketidakpastian yang sedikit (gharar yasir). Contoh gharar fahish adalah menjual ikan yang ada dalam kolam. Sementara contoh gharar yasir adalah menjual buah epal secara bilangan di mana ada perbezaan saiz yang tidak ketara sangat.

Gharar

FUQAHA menyatakan, ketidakpastian atau tiada kemampuan membuat serahan barang seperti menjual burung di udara adalah termasuk di dalam takrif gharar.

Fuqaha bersepakat bahawa gharar fahish jika berlaku dalam akad pertukaran seperti akad jual beli dan sewaan, maka kontrak akan batal. Namun jika berlaku dalam akad yang tiada pertukaran seperti akad hibah misalnya, ada perselisihan pandangan.

Hanya Mazhab Maliki yang tidak membatalkan akad hibah yang ada gharar fahish. Sementara gharar yasir pula, kesemua fuqaha bersepakat, ia tidak menyebabkan akad batal sama ada berlaku dalam akad pertukaran atau selainnya.

Baca juga Peniaga barang atau perkhidmatan wajib ambil tahu perkara ini elak gharar dalam perniagaan

Parameter gharar dan kesan kepada akad

Dalam artikel bertajuk Ahkam al-Gharar fi Uqud al-Tabarru`at: Dirasah Fiqhiyyah Muqaranah, tulisan Abdel Wadoud Mustofa Moursi Al-Saudi, beliau merumuskan parameter gharar yang membawa kesan kepada akad sebagaimana berikut:

1. Gharar berlaku pada perkara yang asal (matbu’) dan bukannya perkara sampingan (tabi’). Oleh itu menjual lembu bersekali dengan anak lembu yang ada dalam kandungan ibunya adalah diharuskan walaupun tidak pasti bilangan anak di dalamnya atau tidak pasti anak itu sempurna kejadiannya atau ada kecacatan. Ini kerana anak dalam kandungan itu adalah sifatnya mengikut sahaja (tabi’). Ini berdasarkan kaedah fikah “Gharar pada perkara yang mengikut (tabi’) adalah dimaafkan tetapi tidak dimaafkan jika melibatkan yang diikut (matbu’) (iaitu subjek utama dalam akad)”.

Gharar

MENJUAL buah epal dan seumpamanya secara bilangan yang mana ada perbezaan saiz yang tidak begitu ketara adalah termasuk dalam kategori gharar yasir.

2. Pengharaman gharar tidak membawa kepada kemudaratan (dharar) yang lebih berat berbanding jika dikekalkan kewujudan gharar dalam transaksi tersebut. Ini kerana apabila bertembung antara mudarat yang besar dengan mudarat yang kecil, maka perlu menanggung mudarat yang kecil demi mengelak daripada berlakunya mudarat yang besar.

3. Gharar itu banyak.

4. Gharar itu berlaku dalam kontrak ada balasan (kontrak pertukaran) Oleh itu, kita perlu memahami bahawa tidak semua bentuk gharar diharamkan dalam Islam. Ini kerana untuk menghapuskan gharar secara 100 peratus adalah suatu yang hampir mustahil kerana ia sangat sukar dielak.

Asas larangan gharar fahish ini adalah kerana ia boleh membawa kepada pertelingkahan sesama manusia sedangkan pergaduhan dilarang dalam Islam.

Ini kerana manusia secara umumnya tidak mampu bertoleransi bila melibatkan gharar fahish dalam akad pertukaran. Secara fitrahnya, seseorang itu mahukan sesuatu yang setimpal dengan apa yang telah dibayar. Andai kata bayaran sudah dibuat tetapi barang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, sudah tentu akan berlaku pertikaian antara penjual dan pembeli. Sebaliknya gharar yang sedikit biasanya manusia boleh bertoleransi seperti jual beli telur dan buah-buahan secara bilangan meskipun ada sedikit perbezaan saiz. Wallahu a’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Unsplash & Freepik