Browsing Tag

Sewaan harta

Sewaan harta
Muamalah,

Pemindahan Liabiliti Dalam Konteks Sewaan Harta Menurut Islam

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

DALAM tulisan sebelum ini, saya ada menyebutkan bahawa berdasarkan para S 16.1, Dokumen Polisi Ijarah yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, pemberi sewa hendaklah menanggung segala hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset yang disewa. Penyewa pula hendaklah menanggung segala hak dan liabiliti yang terhasil daripada penggunaan aset yang disewa.

Baca juga Ketahui Hak Dan Liabiliti Kita Dalam Akad Sewaan  

Apa yang dikatakan sebagai hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset adalah contohnya kerosakan yang berlaku pada barang sewaan yang bukan berpunca daripada kecuaian penyewa atau yang disengajakan olehnya. Termasuk juga dalam konteks ini jika kerosakan itu berpunca daripada bencana alam misalnya atau apa-apa bencana lain yang termasuk dalam kategori force majeure.

Sebagai langkah untuk mengurus risiko kerosakan tersebut, dalam para S 16.7, Dokumen Polisi Ijarah, dinyatakan bahawa pemberi sewa mesti mendapatkan perlindungan takaful bagi tujuan mengurangkan risiko khusus yang berkaitan dengan kerugian, kerosakan atau kemerosotan aset yang disewa.

Para S 16.7 secara jelas menyatakan kos takaful adalah di bawah tanggungan pemberi sewa iaitu pihak bank dalam konteks kewangan Islam. Ia pada asalnya bukanlah ditanggung oleh pihak pelanggan bank.

Dalam praktis semasa di Malaysia, apabila pembiayaan itu berdasarkan ijarah atau nama komersialnya AITAB, yang akan melanggan takaful bagi melindungi aset sewaan dan menanggung kosnya adalah pelanggan bank itu sendiri. Ini kerana dalam Dokumen Polisi Ijarah berkenaan, para G 16.10 menyebut: “Walau apapun perenggan 16.8 dan 16.9, dan tertakluk kepada terma kontrak ijarah, pihak yang berkontrak boleh bersetuju bersama tentang siapa yang akan menanggung kos penyelenggaraan dan perlindungan takaful bagi aset yang dipajak.

Sewaan harta

FAHAMI hak dan liabiliti yang terhasil daripada pemilikan aset terutama apabila melibatkan kerosakan disebabkan bencana alam dan lain-lain. -Gambar hiasan

Para ini secara jelas memberi laluan kepada pihak yang berkontrak untuk membuat persetujuan bersama (mutual agreement) untuk memindahkan liabiliti asal kepada pihak satu lagi. Dalam konteks takaful, ia asalnya ditanggung oleh bank sebagai pemberi sewa. Berdasarkan para G 16.10, liabiliti tersebut boleh dipindahkan kepada pelanggan asalkan ada persetujuan bersama.

Boleh dikatakan praktis di Malaysia, para pelanggan bank yang akan menanggung segala kos yang berkaitan takaful. Semua ini dinyatakan dalam perjanjian sewaan yang ditandatangan oleh kedua-dua pihak iaitu pihak bank dan pelanggan.

Oleh itu, mereka yang mengambil pembiayaan kenderaan yang menggunakan akad ijarah, perlu memahami betul-betul kontrak yang ditandatangan oleh mereka. Malah saya berpandangan, pihak bank sendiri hendaklah menjelaskan secara lisan berkenaan para berkaitan supaya tidak timbul salah faham dalam kalangan para pelanggan. Ketelusan ini amatlah perlu agar kontrak yang ditandatangan itu benar-benar lahir dari persetujuan bersama (taradhi).

Mungkin timbul persoalan dalam minda kita tentang isu pemindahan liabiliti ini. Adakah ia selari dengan ajaran Islam? Bagi menjawab persoalan ini, saya ingin menyebut tentang ayat al-Quran yang menjadi kaedah umum dalam bermuamalat iaitu ayat 29, Surah al-Nisa’ yang mensyaratkan persetujuan bersama (taradhi) dalam menghalalkan pengambilan hak orang lain melalui transaksi jual beli.

Selain itu terdapat sebuah Hadis Riwayat Abu Daud yang maksudnya: “Sulh, hukumnya adalah harus di antara orang Islam melainkan menjadi haram jika ianya mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Dan Rasulullah SAW bersabda: Dan sebenarnya orang Islam itu terikat dengan janjinya.”

Oleh itu, dalam konteks akad ijarah, pihak yang berkontrak boleh untuk membuat persetujuan pemindahan liabiliti asalkan ia dibuat secara suka sama suka atau persetujuan bersama selagi mana persetujuan itu tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Wallahua’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Sinar Harian