Browsing Tag

Perbankan Islam

Iqtisad, Perbankan Islam,

Beri wang riba kepada fakir miskin untuk bersihkan harta haram, berikut hukumnya

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

PERBANKAN Islam di Malaysia sudah lama bertapak iaitu mulai 1984 apabila Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) mula ditubuhkan. Sebelum itu, rakyat Malaysia tidak ada pilihan apabila ingin menyimpan wang dengan selamat melainkan diperbankan konvensional.

Pada masa tersebut, kesedaran tentang riba masih belum tinggi dalam kalangan masyarakat Muslim di Malaysia. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang ada kesedaran tentang haramnya riba, tertanya-tanya apa hukum simpanan mereka diperbankan konvensional dalam situasi tiada perbankan Islam.

Dr Muhammad Rawwas Qal‘ahji dalam bukunya yang bertajuk al-Mu‘amalat al-Maliyyah al-Mu‘asarah, menyatakan bahawa dalam situasi ketiadaan perbankan Islam dalam sesebuah negara, maka harus seseorang Muslim menyimpan di bank konvensional.

Cuma duit faedah tetap haram dan tidak boleh dimanfaatkan untuk diri sendiri. Dia hanya boleh mengambilnya tetapi dia hendaklah menyerahkannya kepada pihak ketiga untuk digunakan bagi kepentingan umum, malah boleh juga diberikan kepada fakir miskin. Beliau membawa satu kaedah fikah yang bermaksud: “Pertukaran sebab pemilikan mengambil tempat pertukaran zat.“

Beri wang haram

WANG haram boleh disucikan dengan memberikannya untuk tujuan maslahah kebajikan umum dan tidak boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau keluarga.

Kaedah tersebut adalah berasaskan kepada sebuah hadis Rasulullah SAW. Aisyah RA berkata bahawa “Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah. Pada masa itu, di dapur periuk sedang mendidih. Baginda meminta dibawakan makanan tengahari. Lalu dibawakan kepada baginda sekeping roti dan lauk yang biasa dimakan di rumah itu.

Rasulullah bersabda: Tidakkah saya melihat periuk sedang mendidih di atas api? Para sahabat menyatakan: Ya Rasulullah, tetapi ia mengandungi daging yang disedekahkan kepada Burayrah dan Burayrah telah menghadiahkannya kepada kami, sedangkan tuan tidak memakan sedekah. Sabda Rasulullah: Daging itu menjadi sedekah kepadanya tetapi menjadi hadiah kepada kita.“ (Riwayat al-Bukhari)

Baca juga Bukan Sahaja Makanan Dan Minuman, Pendapatan Haram Juga Tidak Boleh Digunakan Untuk Keperluan Rutin Dan Tuntutan Wajib 

Dalam hadis berkenaan, Rasulullah telah menjelaskan bahawa makanan yang dihidangkan itu tidak menjadi haram untuk dimakan oleh baginda walaupun daging itu pada asalnya disedekahkan kepada Burayrah. Ini kerana apabila Burayrah telah menghadiahkan daging tersebut kepada para sahabat, ia sudah bertukar status daripada daging sedekah kepada daging hadiah. Atas asas itu, Rasulullah menyatakan kepada para sahabat bahawa dia boleh memakan daging yang telah dimasak tersebut.

Hadis ini memberikan satu dasar atau kaedah penting tentang bagaimana pertukaran cara pemilikan telah mengubah status barang berkenaan.

Sebenarnya banyak lagi contoh lain yang membuktikan bahawa cara atau kaedah pemilikan sesuatu itu akan mengubah status barang yang dimiliki. Antaranya ialah pendapatan lebihan yang diperolehi melalui kontrak pinjaman (qard) adalah haram statusnya, tetapi jika pendapatan lebihan diperoleh melalui akad jual beli atau sewa (ijarah) atau mana-mana kontrak lain selain qard adalah halal apabila segala rukun dan syarat-syaratnya dipenuhi.

Baca juga Kaedah Yang Betul Urus Harta Haram

Oleh itu, pada pandangan saya, wang riba atau apa-apa pendapatan tidak halal yang diterima oleh seseorang Muslim adalah haram untuk dimanfaatkan olehnya sendiri. Namun, jika dia memberikannya kepada pihak ketiga, wang haram tersebut menjadi halal kepada pihak ketiga. Ini kerana pihak ketiga memperolehinya melalui kaedah hadiah atau hibah dan bukannya melalui simpanan dalam perbankan konvensional atau melalui pelaburan haram.

Beri harta haram

BERTUKARLAH akaun konvensional kepada produk kewangan Islam kerana ia termasuk dalam kategori membantu dalam amalan kebajikan.

Namun, perlu diambil perhatian bahawa cara pembersihan harta haram ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kekal dalam produk kewangan konvensional ketika adanya pilihan produk kewangan Islam. Bertukarlah kepada produk kewangan Islam kerana ia termasuk dalam kategori bantu membantu dalam amalan kebajikan yang disarankan dalam Surah al-Maidah, ayat 2. Wallahualam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: 123rf

Perbankan Islam
Muamalah,

Perbankan Islam tidak meniru konvensional, hadam dulu penjelasan ini

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

BARU-BARU ini timbul lagi pertikaian tentang perbankan Islam yang merupakan salah satu komponen dalam kewangan Islam. Mereka mendakwa, perbankan Islam sama sahaja dengan perbankan konvensional. Malah, ada juga yang menyatakan kewangan Islam sepatutnya menerima pakai kontrak perkongsian dalam semua produk yang ditawarkan kerana kontrak tersebut yang lebih menepati roh sebenar kewangan Islam.

Sejujurnya, saya mengatakan bahawa saya sama sekali tidak menafikan masih ada ruang-ruang yang perlu dibuat penambahbaikan terhadap kewangan Islam di Malaysia. Namun, apabila perbankan Islam masih lagi dipertikaikan dari segi keselariannya dengan Syariah, saya terpanggil untuk memberikan jawapan balas terhadap apa yang dipertikaikan.

Ada yang mendakwa bahawa tiada perbezaan antara perbankan Islam dan perbankan konvensional kerana perbankan Islam hanya meniru sahaja apa yang dilakukan oleh perbankan konvensional.

Saya ingin menyatakan bahawa Islam tidak pernah mewajibkan seorang Muslim mesti berbeza 100 peratus dengan bukan Muslim sebagaimana juga institusi Islam mesti berbeza 100 peratus dengan institusi konvensional.

Dalam buku bertajuk Taghayyur al-Ahkam fi al-Syari’ah al-Islamiyyah karangan Dr Ismail Kukasal, ada dinyatakan bahawa kontrak-kontrak muamalat seperti jual beli, sewaan (ijarah), gadaian (rahn), pinjaman wang (qard), sehinggalah musyarakah dan mudarabah sekalipun, kesemuanya sudah diamal semenjak zaman Arab Jahiliah lagi iaitu sebelum kedatangan Islam.

Apabila Islam datang, amalan sedia ada berkaitan kontrak muamalat tersebut tidak dihapuskan jika ia ada manfaatnya kepada manusia. Namun, apa yang dilakukan hanyalah membuat penambahbaikan dengan membuang unsur-unsur yang tidak selari dengan syariah. Sekiranya Islam mesti berbeza dengan yang bukan Islam, sudah tentu sekali Rasulullah SAW telah menolak kesemua amalan tersebut.

Perbankan Islam

INDUSTRI kewangan Islam sangat bergantung kepada penasihat syariah atau Jawatankuasa Penasihat
Syariah dalam memastikan produk dan perkhidmatan yang diberikan mematuhi syariah.

Justeru, dalam konteks perbankan Islam, seandainya ia mesti berbeza sepenuhnya dengan perbankan konvensional, ini bermakna kita tidak melihat kepada sejarah dan tidak memahami pendekatan Rasulullah SAW dalam menerima dan menolak amalan-amalan sedia ada pada zaman sebelum kedatangan Islam.

Baca juga Ini Kaedah Pelaksanaan Tadbir Urus Syariah Dalam Institusi Kewangan Islam Yang Ramai Tidak Tahu

Amat wajar kita memahami bahawa Islam tidak mengajar umatnya untuk menafikan semua amalan yang berasal daripada bukan Muslim. Selagi mana amalan tersebut membawa manfaat kepada manusia, ia diterima pakai setelah dibuat penambahbaikan jika ada keperluan seperti membuang unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah.

Selain daripada dakwaan di atas, dinyatakan juga bahawa perbankan Islam sepatutnya membangunkan produknya berdasarkan kontrak perkongsian (equity based products). Soalan saya, jika semuanya mesti berasaskan kontrak perkongsian semata-mata, di mana dinamiknya muamalat Islam jika itu sahaja pilihan yang ada?

Bila kita perhatikan dalam Surah an-Nisa’, ayat 29, dinyatakan bahawa kaedah yang dibenarkan untuk memiliki harta orang lain adalah melalui perniagaan (tijarah) yang berasaskan persetujuan bersama (taradhi).

Begitu juga di tempat lain, ALLAH membezakan riba dengan untung ALLAH dengan menyebut perkataan jual beli (bay’). Ini menunjukkan bahawa kontrak perkongsian seperti musyarakah atau mudarabah itu bukanlah merupakan tonggak utama dalam kewangan Islam.

Jika kita membuat pemerhatian, tidak ada ayat al-Quran atau hadis yang menyatakan kaedah bermuamalat secara terperinci, tetapi kesemuanya dalam bentuk kaedah umum sahaja. Kenapa begitu? Ini kerana ALLAH MAHA MENGETAHUI bahawa dalam aspek muamalah ini, keperluan manusia adalah pelbagai dan ia sentiasa berubah dari masa ke semasa dan dari satu tempat ke satu tempat yang lain.

Justeru, adalah wajar penentuan kontrak perlu disesuaikan dengan produk dan juga kehendak pihak yang berkontrak. Wallahua’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: 123rf