Browsing Tag

hukum hakam

Kepentingan ketelusan dalam muamalat. Ini inti pati yang perlu diperhalusi
Muamalah,

Fiqh muamalat merupakan bidang yang sangat dinamik berbanding fiqh ibadah. Ini antara bukti kedinamikannya

no comment

Oleh DR SHAMSIAH MOHAMAD

Islam terdiri daripada tiga komponen iaitu aqidah, akhlak dan Syariah. Komponen aqidah berkaitan dengan hukum hakam keimanan iaitu yang berkaitan dengan rukun iman. Komponen akhlak pula menyentuh tentang hukum hakam berkaitan akhlak yang merangkumi sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat keji.

Manakala komponen Syariah pula terbahagi kepada dua. Pertamanya ialah yang menyentuh tentang hukum hakam yang berkaitan dengan hubungan makhluk (manusia) dengan penciptanya iaitu yang dinamakan sebagai ibadah. Keduanya ialah hukum hakam yang berkaitan hubungan manusia sesama manusia. Yang kedua ini dinamakan sebagai muamalat.

Perkataan muamalat secara umumnya membawa maksud yang sangat luas kerana ia hukum hakam yang diturunkan oleh ALLAH untuk mengatur urusan manusia sesama manusia baik dalam aspek kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, pengurusan dan urusniaga harta, politik dan sebagainya.

Fokus saya pada kali ini adalah kepada pengurusan dan urusniaga harta iaitu yang dinamakan sebagai fiqh muamalat. Ini kerana kontrak-kontrak yang digunakan dalam kewangan Islam hari ini adalah berdasarkan kepada apa yang dibincangkan dalam fiqh muamalat.

Fiqh muamalat merupakan satu bidang yang sangat dinamik berbanding fiqh ibadah. Antara bukti kedinamikan fiqh muamalat ini ialah:

i. Semasa Islam diturunkan, Islam tidak menetapkan atau mencipta bentuk-bentuk transaksi muamalat yang khusus. Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk mencipta bentuk transaksi muamalat mengikut keperluan tempat dan zaman mereka.

Malah ketika Islam datang, masyarakat Arab Jahiliyyah ketika itu sudah mempunyai pelbagai bentuk transaksi muamalat seperti jual beli, ijarah (sewaan), perkongsian (musyarakah atau mudarabah), rahn (gadaian) dan pelbagai lagi. Rasulullah SAW sebagai utusan ALLAH tidak menolak kesemua bentuk transaksi yang telah sedia ada dan diamalkan ketika itu.

Malah apa yang Rasululah SAW lakukan ialah membuat penambahbaikan dengan membuang unsur-unsur yang berlawanan dengan hukum hakam syarak seperti unsur riba, judi dan gharar. Pendekatan Rasulullah SAW ini menunjukkan kepada kita bahawa uruf yang sedang berjalan tidak ditolak seratus peratus tetapi dibuat penambahbaikan agar ia selari dengan Syariah.

Oleh itu, dalam konteks kewangan Islam hari ini, bukanlah satu kekurangan atau kelemahan sekiranya produk-produk kewangan Islam menerima pakai produk-produk kewangan konvensional setelah dibuat penambahbaikan sehingga menjadikannya patuh Syariah (Shariah compliant).

Jika ianya dinilai sebagai satu kekurangan, maka apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum ini juga satu kekurangan dan itu adalah suatu yang tidak boleh diterima sama sekali. Namun begitu, inovasi baru produk kewangan Islam adalah suatu yang amat baik bagi memenuhi keperluan dan kehendak semasa.

Kerana itulah wujudnya kaedah fiqh seperti “hukum asal dalam muamalat adalah harus”. Manusia boleh mencipta apa sahaja dan tidak perlu mencari terlebih dahulu dalil  khas yang mengharuskannya. Asalkan tidak ada unsur larangan dan selari dengan kaedah umum yang ditetapkan, maka ia diharuskan.

ii. Islam hanya memberi garis panduan dan kaedah umum sahaja berkaitan hukum hakam muamalat.

Jika kita bandingkan bab ibadah, segala bentuk ibadah adalah diterangkan secara terperinci terutamanya dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan peranan baginda sebagai utusan ALLAH.

Antara kaedah dan prinsip umum dalam muamalat adalah prinsip taradhi (persetujuan bersama), prinsip kewajipan tunaikan janji/akad, prinsip keadilan dan tidak berlaku zalim, larangan riba, gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan) dan maysir (perjudian).

Tiada satupun ayat al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menerangkan secara terperinci kaedah dan tata cara jual beli, ijarah, musyarakah atau mudarabah misalnya.

Akhir kalam, Islam memang menjadikan fiqh muamalat ini suatu yang dinamik kerana keperluan dan kehendak manusia sentiasa berubah mengikut perubahan masa dan tempat serta kemajuan teknologi. Wallahu a’lam.

***Dr Shamsiah Mohamad berpengalaman sebagai Penyelidik Isu-Isu Kewangan Islam dan Syariah

Foto: Pexels.com